Investičné zrieknutie sa zodpovednosti

Zrieknutie sa

Investovanie do finančných nástrojov je spojené s rizikom a keďže hodnota investícií ako aj výnosy z nich môžu rásť aj klesať, nie je návratnosť počiatočnej investovanej čiastky zaručená. Hodnota investície a výnosy z nej môžu byť ďalej ovplyvňované rôznymi faktormi, ktoré ich môžu výrazne zvyšovať, ale aj znižovať. Za určitých okolností môže byť pre investorov obtiažne príslušné finančné nástroje realizovať alebo predať, prípadne získať z trhu hodnovernú informáciu o ich hodnote.

Nie každý finančný nástroj je vhodný pre každého investora, niektoré nástroje vyžadujú zvýšené poznatky a skúsenosti v oblasti finančného trhu, aby bolo možné správne posúdiť ich podstatu a riziká z nich vyplývajúce.
Základ ako aj úroveň zdaňovania je rôzna v závislosti od príslušnej platnej právnej úpravy a môže sa meniť, pričom môže byť u každého klienta individuálna.

Táto webová stránka obsahuje informácie o osobných financiách a investovaní. Správnosť informácií nie je zaručená, ani nie je úplným vyhlásením o uvedených finančných produktoch alebo trhoch. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za presnosť, spoľahlivosť alebo kompletnosť informácií alebo názorov obsiahnutých v tejto webovej stránke. Informácie a názory obsiahnuté v tejto webovej stránke sú poskytované nami pre osobnú potrebu a výhradne pre informačné účely a môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia. Nič na tejto webovej stránke nepredstavuje investičné, právne, daňové alebo iné poradenstvo a ani nemá byť uplatnená pri vytváraní investície alebo iného rozhodnutia. Pred vykonaním akéhokoľvek investičného rozhodnutia by ste mali získať relevantné a špecifické odborné poradenstvo.

Informácie, ktoré sú uvedené na tejto webovej stránke boli pripravené len pre informačné účely a nie sú určené na distribúciu a v žiadnom prípade nepredstavujú ponuku na predaj alebo navádzanie k ponuke na kúpu alebo predaj akejkoľvek investície, alebo aby sa investori zapojili do akejkoľvek inej transakcie. Informácie obsiahnuté na tejto webovej stránke nepredstavujú žiadne investičné poradenstvo. Potenciálni investori by si mali uvedomiť, že investície môžu zahŕňať významné riziká. Neexistuje žiadna záruka, že bude dosiahnutý investičný cieľ akéhokoľvek investičného produktu.

Výkonnosť minulého obdobia nezaručuje a ani nie je ukazovateľom budúcich výsledkov. Niektoré z informácií môžu obsahovať prognózy alebo ďalšie vyhlásenia týkajúce sa budúcich udalostí alebo budúcich finančných výsledkov krajín, aktív, trhov alebo spoločností. Tieto výroky sú iba predpovede, pričom skutočné udalosti alebo výsledky sa môžu líšiť. Akékoľvek geografické, politické, ekonomické, štatistické, finančné údaje a údaje o výmenných kurzoch môžu byť v niektorých prípadoch prezentované v približnej alebo súhrnnej či zjednodušenej forme a môžu sa časom zmeniť. Akýkoľvek odkaz na konkrétnu spoločnosť, finančný produkt alebo triedu aktív uvedený akýmkoľvek spôsobom plní čisto ilustračnú funkciu a nepredstavuje žiadne odporúčania akéhokoľvek druhu. Aj keď príprave materiálu tejto webovej stránky bola venovaná primeraná starostlivosť, v žiadnom prípade nedávame žiadne záruky a nenesieme žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek stratu vyplývajúcu priamo alebo nepriamo v súvislosti s, alebo v dôsledku spoľahnutia sa na informáciu, názor alebo vyjadrené stanovisko. Potenciálni investori by si mali starostlivo prečítať príslušné ponukové dokumentácie pre získanie ďalších informácií, vrátane rizikových faktorov pred urobením akéhokoľvek investičného rozhodnutia. Potenciálni investori by mali konzultovať svojich vlastných odborných poradcov, maklérov, právnikov, účtovníkov, daňových poradcov, manažérov bánk alebo akéhokoľvek iného profesionálneho poradcu, ktorého si zvolia pred samotným vykonaním investície.