Budúca hodnota

Budúca hodnota (angl. Future Value alebo FV) je hodnota súčasného aktíva v určitom časovom bode v budúcnosti pri určitej predpokladanej miere rastu (výnosu), prípadne pri určitej miere inflácie.

Vzorec pre výpočet budúcej hodnoty je následovný:

    \[ FV=PV*(1+r)^n \]

kde:
FV – budúca hodnota (angl. future value)
PV – súčasná hodnota (angl. present value)
r – očakávaná miera rastu (výnos), prípadne výška inflácie vyjadrená decimálne (5% miera rastu je teda 0.05)
n – počet časových úsekov, v našom prípade rokov

Pre rýchly výpočet budúcej hodnoty môžete použiť inflačnú kalkulačku.

Obe, súčasná hodnota aj budúca hodnota, sú funkcie inflácie (prípadne miery výnosu/návratnosti) a času. Rozumej: inflácia (prípadne návratnosť/výnos) a čas priamo ovplyvňujú pomer medzi súčasnou a budúcou hodnotou.

Späť na Slovník alebo si prečítajte viac o inflácii, ktorá úzko súvisí s budúcou hodnotou.


Údaje v tomto článku majú informačný charakter. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za presnosť, spoľahlivosť alebo kompletnosť informácií alebo názorov obsiahnutých na tejto webovej stránke. Viac informácií nájdete v našom Investičnom zrieknutí sa zodpovednosti.