Súčasná hodnota

Súčasná hodnota (angl. Present Value alebo PV) je aktuálna/súčasná hodnota sumy peňazí (prípadne toku peňazí) v budúcnosti vzhľadom k určitej miere návratnosti (prípadne výšky inflácie).

Vzorec pre výpočet súčasnej hodnoty je nasledovný:

    \[ PV=FV/(1+r)^n \]

kde:
PV – súčasná hodnota (angl. present value)
FV – budúca hodnota (angl. future value)
r – očakávaná miera návratnosti (očakávaný výnos), prípadne výška inflácie vyjadrená decimálne (2%-ná inflácia je teda 0.02)
n – počet časových úsekov, v našom prípade rokov

Pre rýchly výpočet súčasnej hodnoty môžete použiť inflačnú kalkulačku.

Obe, súčasná hodnota aj budúca hodnota, sú funkcie inflácie (prípadne miery výnosu/návratnosti) a času. Rozumej: inflácia (miera výnosu/návratnosti) a čas priamo ovplyvňujú pomer medzi súčasnou a budúcou hodnotou.

Čo nám hovorí súčasná hodnota?

Súčasná hodnota poukazuje na to, že peniaze v súčasnosti sú cennejšie ako peniaze v budúcnosti. Ak by ste dnes dostali 500€, boli by pre vás cennejšie, ako keby ste mali dostať rovnakých 500€ o 4 roky. Tento jav je možné odôvodniť dvoma faktormi.

Úrok alebo výnos/návratnosť investície

Prvým faktorom je úrok, prípadne výnos/návratnosť investície. Ak dokážete peniaze investovať tak, aby vám vygenerovali 5%-ný ročný výnos, peniaze získané dnes môžete investovať a o 4 roky dosiahnuť určitý zisk. Pomocou výpočtu cez zložené úročenie zistíme, že pri počiatočnej sume 500€ by sme za 4 roky dosiahli sumu 607,75€. Pri tomto konkrétnom príklade vidíme, že 500€ investovaných dnes nám za 4 roky pri ročnom výnose 5% prinesie ďalších 107,75€. Samozrejme, je dôležité pripomenúť, že najprv takáto možnosť investovania musí existovať a peniaze aj musia byť investované, a nie byť uložené na obyčajnom účte v banke. Taktiež je potrebné povedať že tých výsledných 607,75€ bude v hodnote peňazí o 4 roky a nie v dnešnej hodnote peňazí (a táto hodnota by kvôli inflácii mala byť teoreticky nižšia).

Inflácia

Druhým faktorom je inflácia. Inflácia je proces, pri ktorom ceny tovarov a služieb s časom rastú (a teda hodnota peňazí klesá). Ako príklad si môžeme vziať akýkoľvek tovar dennej spotreby. Napríklad chlieb. Za 1kg chleba dnes zaplatíte viac, ako ste zaplatili pred 5-timi alebo 10-timi rokmi. Teda za určitú sumu si dnes môžete kúpiť menej, ako ste si mohli kúpiť v minulosti. Podobne, za určitú sumu si dnes môžete kúpiť viac, než si budete za tú istú sumu schopný kúpiť v budúcnosti. To znamená, že dnešné peniaze sú hodnotnejšie ako tie v budúcnosti (a menej hodnotné ako tie v minulosti).

Ako ukážku môžeme vziať príklad uvedený vyššie, akurát namiesto výnosu 5% tentokrát použijeme infláciu vo výške 2% a vypočítame si rozdiel medzi budúcou a súčasnou hodnotou pomocou inflačnej kalkulačky. Zistíme, že 500€ dnes má rovnakú hodnotu, ako bude za 4 roky pri 2%-nej inflácii mať 541,22€.

Pri inflácii je teda úvaha veľmi podobná, no trochu odlišná. Budúca hodnota vám hovorí, aká suma v budúcnosti bude mať rovnakú hodnotu ako daná suma pri súčasnej hodnote, ak peniaze nikde neinvestujete, len ich napríklad držíte doma medzi knižkami.

Na záver by som rád zhrnul oba priklady uvedené vyššie do výsledného výpočtu, aby sme si ukázali ako spolu súvisia inflácia a výnos. Máme teda 500€, ktoré môžeme investovať po dobu 4 rokov s úrokom 5%. Zároveň bude priemerná ročná inflácia na úrovni 2% počas celých týchto 4 rokov. Vďaka investícii sa náš obnos peňazí po 4 rokoch zvýši na 607,75€. Zároveň kvôli inflácii teraz potrebujeme 541,22€ na to aby sme si mohli kúpiť to isté čo pred 4 rokmi za 500€. Takže náš čistý zisk na hodnote je z takejto investície následovný: 607,75€ – 541,22€ = 66,53€ Vidíme, že inflácia nám ukrajila značnú sumu z celkového výnosu. Reálny výnos na hodnote peňazí bol trochu vyšší ako 3%.

Späť na Slovník alebo si prečítajte viac o budúcej hodnote, ktorá úzko súvisí so súčasnou hodnotou.


Údaje v tomto článku majú informačný charakter. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za presnosť, spoľahlivosť alebo kompletnosť informácií alebo názorov obsiahnutých na tejto webovej stránke. Viac informácií nájdete v našom Investičnom zrieknutí sa zodpovednosti.